kanjisense

air; spirit; mind; atmosphere; mood

  • primary grade 1
  • Jōyō
  • □ character only

components

air
kʻîˎ
"shears"
Japanese on'yomi
ki ke
Mandarin Chinese
not available
Cantonese
not available
Korean
not available
Vietnamese
not available
more
Japanese kun'yomi
ki